دویدن

دویدن آهسته در جا

تجهیزات مورد نیاز :

قسمت های درگیر بدن :

به این ورزش امتیاز دهید

میزان سختی :

۳۲ %