پیاده روی

قم زنی کند در زمین صاف

تجهیزات مورد نیاز :

قسمت های درگیر بدن :

به این ورزش امتیاز دهید

میزان سختی :

۸ %