انرژی

غذا انرژی مورد نیاز سلولهای شما را برای انجام وظایفشان برای حفظ سلامتی ما تامین می کند. انرژی توسط پیوندهای شیمیایی در غذا قفل می شود و از طریق هضم و متابولیسم کربوهیدراتها، چربی، پروتئین و الکل آزاد می شود. کالری (کیلوکالری) واحدی است که ما برای اندازه گیری میزان انرژی موجود در یک ماده غذایی استفاده می کنیم. بطور متوسط: 9 کیلوکالری در گرم چربی - 4 کیلوکالری در گرم در کربوهیدراتها - 4 کیلوکالری در گرم پروتئین - 7 کیلوکالری در گرم در الکل

غذاهای سرشار از انرژی