فراکتوز

فروکتوز شیرین ترین قندی است که به طور طبیعی در غذاها یافت می شود.همچنین از شربت ذرت به صورت تجاری تولید می شود.

فروکتوز شیرین ترین قندی است که به طور طبیعی در غذاها یافت می شود.همچنین از شربت ذرت به صورت تجاری تولید می شود.
منابع :عسل، سیب، گلابی، خرما و خربزه

منابع :

منابع :عسل، سیب، گلابی، خرما و خربزه

غذاهای سرشار از فراکتوز