هیدروکسی‌پرولین

هیدروکسی پرولین یک اسید آمینه غیرضروری است که بدن شما می تواند برای رفع نیازهای شما ایجاد کند.

هیدروکسی پرولین یک اسید آمینه غیرضروری است که بدن شما می تواند برای رفع نیازهای شما ایجاد کند.
منابع : گوشت گاو، مرغ و آجیل

منابع :

منابع : گوشت گاو، مرغ و آجیل

غذاهای سرشار از هیدروکسی‌پرولین