شکرهای اضافه شده

این دسته نشان می دهد که چه مقدار قند به یک محصول غذایی اضافه می شود.قندهای اضافه شده شامل قند اضافه شده در حین فرآوری غذا و قند آب میوه و سبزیجات غلیظ است. قندهای بسته بندی شده مانند شکر سفره، عسل و شربت ها نیز به عنوان شکر اضافه شده دسته بندی می شوند.

این دسته نشان می دهد که چه مقدار قند به یک محصول غذایی اضافه می شود.قندهای اضافه شده شامل قند اضافه شده در حین فرآوری غذا و قند آب میوه و سبزیجات غلیظ است. قندهای بسته بندی شده مانند شکر سفره، عسل و شربت ها نیز به عنوان شکر اضافه شده دسته بندی می شوند.
منابع : آب میوه، نوشابه و دسرها

منابع :

منابع : آب میوه، نوشابه و دسرها

غذاهای سرشار از شکرهای اضافه شده