خاکستر

خاکستر باقیمانده پس از سوختن مواد آلی است که فقط مواد معدنی را پشت سر می گذارد.این ماده از مواد معدنی موجود در غذاها تشکیل شده است.

غذاهای سرشار از خاکستر