کلسیم

کلسیم فراوانترین ماده معدنی در بدن شما است.کلسیم به رشد استخوان های سالم در اوایل زندگی کمک می کند. و از دست دادن استخوان در اواخر عمر، خود را به حداقل می رساند.کلسیم هنگام انقباض عضلات، لخته شدن خون و ارسال سیگنال از مغز به بافتهای بدن استفاده می شود.مصرف بیش از حد منیزیم می تواند جذب کلسیم کند.تعادل کلسیم-منیزیم را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید. تا ببینید که آیا مواد مغذی را به صورت متعادل می خورید یا نه.

کلسیم فراوانترین ماده معدنی در بدن شما است.کلسیم به رشد استخوان های سالم در اوایل زندگی کمک می کند. و از دست دادن استخوان در اواخر عمر، خود را به حداقل می رساند.کلسیم هنگام انقباض عضلات، لخته شدن خون و ارسال سیگنال از مغز به بافتهای بدن استفاده می شود.مصرف بیش از حد منیزیم می تواند جذب کلسیم کند.تعادل کلسیم-منیزیم را در دفتر خاطرات خود بررسی کنید. تا ببینید که آیا مواد مغذی را به صورت متعادل می خورید یا نه.
منابع: شیر، پنیر، ماست، ماهی آزاد با استخوان،پنیر سویا، اسفناج و بامیه

منابع :

منابع: شیر، پنیر، ماست، ماهی آزاد با استخوان،پنیر سویا، اسفناج و بامیه

غذاهای سرشار از کلسیم