کربوهیدرات ها

کربوهیدراتها، قندها ، نشاسته و فیبرهای موجود در غذاها هستند.نشاسته و قندها انرژی را تامین می کنند و فیبرها بیستر از سیستم هضم، هضم نمی شوند.

غذاهای سرشار از کربوهیدرات ها