کلسترول

کلسترول نوعی چربی است که برای هضم و جذب چربی ها و ویتامین های محلول در چربی در غذای شما استفاده می شود.همچنین در غشای سلولی، تعیین اینکه چه چیزی به داخل سلول خارج می شود و نحوه تعامل سلولها با یکدیگر مهم است.کلسترول همچنین برای ساختن هورمونهای استرول در بدن شما استفاده می شود، مانند هورمون های جنسی استروژن و تستوسترون.بدن شما می تواند کلسترول کافی برای تامین نیازهای شما ایجاد کند، بنابراین کلسترول یک ماده مغذی ضروری نیست.وقتی کلسترول را در غذاها می خورید، بدن برای جبران کم می کند.

کلسترول نوعی چربی است که برای هضم و جذب چربی ها و ویتامین های محلول در چربی در غذای شما استفاده می شود.همچنین در غشای سلولی، تعیین اینکه چه چیزی به داخل سلول خارج می شود و نحوه تعامل سلولها با یکدیگر مهم است.کلسترول همچنین برای ساختن هورمونهای استرول در بدن شما استفاده می شود، مانند هورمون های جنسی استروژن و تستوسترون.بدن شما می تواند کلسترول کافی برای تامین نیازهای شما ایجاد کند، بنابراین کلسترول یک ماده مغذی ضروری نیست.وقتی کلسترول را در غذاها می خورید، بدن برای جبران کم می کند.
منابع : کلسترول در غذاهای حیوانی مانند گوشت و تخم مرغ وجود دارد.

منابع :

منابع : کلسترول در غذاهای حیوانی مانند گوشت و تخم مرغ وجود دارد.

غذاهای سرشار از کلسترول