اسیدهای چرب ترانس

چربی های ترانس چربی هایی هستند که پیوندهای دوتایی شکل آنها متفاوت از اکثر چربی های غیر اشباع تک و چند منظوره است.چربی های ترانس ساخته شده بطور طبیعی در معده حیوانات نشخوار کننده (مانند گاو و گوسفند) و این چربی های ترانس برای خوردن بی خطر هستند.چربی های ترانس همچنین هنگام از بین بردن پیوندهای دوگانه از چربی های اشباع نشده چند منظوره ساخته می شوند تا ثبات بیشتری داشته باشند.این چربی های ترانس با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط هستند.

چربی های ترانس چربی هایی هستند که پیوندهای دوتایی شکل آنها متفاوت از اکثر چربی های غیر اشباع تک و چند منظوره است.چربی های ترانس ساخته شده بطور طبیعی در معده حیوانات نشخوار کننده (مانند گاو و گوسفند) و این چربی های ترانس برای خوردن بی خطر هستند.چربی های ترانس همچنین هنگام از بین بردن پیوندهای دوگانه از چربی های اشباع نشده چند منظوره ساخته می شوند تا ثبات بیشتری داشته باشند.این چربی های ترانس با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط هستند.
منابع : چربی های ترانس ساخت صنعتی در روغن های گیاهی هیدروژنه و کالاهای پخته شده مانند دونات و شیرینی یافت می شوند. چربی های ترانس طبیعی در گوشت و شیر حیواناتی مانند: گاو، گوسفند، آهو و بز وجود دارد.

منابع :

منابع : چربی های ترانس ساخت صنعتی در روغن های گیاهی هیدروژنه و کالاهای پخته شده مانند دونات و شیرینی یافت می شوند. چربی های ترانس طبیعی در گوشت و شیر حیواناتی مانند: گاو، گوسفند، آهو و بز وجود دارد.

غذاهای سرشار از اسیدهای چرب ترانس