آهن

از آهن برای تولید انرژی استفاده می شود. همچنین برای ساخت اسیدهای آمینه، کلاژن، هورمونها و انتقال دهنده های عصبی استفاده می شود.برای ساخت هموگلوبین و میوگلوبین که به ترتیب برای نگهداری اکسیژن در گلبولهای قرمز و عضلات استفاده می شود، آهن مورد نیاز است.جذب آهن از منابع حیوانی آسانتر از منابع گیاهی است.حدود 10 درصد آهن در رژیم وگان جذب می شود.در حالی که در رژیم غذایی ترکیبی 20 درصد آهن است.

از آهن برای تولید انرژی استفاده می شود. همچنین برای ساخت اسیدهای آمینه، کلاژن، هورمونها و انتقال دهنده های عصبی استفاده می شود.برای ساخت هموگلوبین و میوگلوبین که به ترتیب برای نگهداری اکسیژن در گلبولهای قرمز و عضلات استفاده می شود، آهن مورد نیاز است.جذب آهن از منابع حیوانی آسانتر از منابع گیاهی است.حدود 10 درصد آهن در رژیم وگان جذب می شود.در حالی که در رژیم غذایی ترکیبی 20 درصد آهن است.
منابع : جگر، قارچ، نرم تنان، لوبیای لیما و اسفناج - میزان آهن جذب شده از یک وعده غذایی را می توان با خوردن همزمان یک منبع ویتامینC یا سایر اسیدها افزایش داد.به عنوان مثال خوردن توت فرنگی باعث افزایش جذب آهن اسفناج در همان وعده غذایی می شود.

منابع :

منابع : جگر، قارچ، نرم تنان، لوبیای لیما و اسفناج - میزان آهن جذب شده از یک وعده غذایی را می توان با خوردن همزمان یک منبع ویتامینC یا سایر اسیدها افزایش داد.به عنوان مثال خوردن توت فرنگی باعث افزایش جذب آهن اسفناج در همان وعده غذایی می شود.

غذاهای سرشار از آهن