مالتوز

مالتوز دو مولکول گلوگز است که باهم مرتبط هستند.این ماده غذایی به ندرت بطور طبیعی در غذاها یافت می شود.اما در صورت سوخاری غلات مشاهده می شود. و گاهی نیز به عنوان افزودنی برای غذاهای شیرین کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

مالتوز دو مولکول گلوگز است که باهم مرتبط هستند.این ماده غذایی به ندرت بطور طبیعی در غذاها یافت می شود.اما در صورت سوخاری غلات مشاهده می شود. و گاهی نیز به عنوان افزودنی برای غذاهای شیرین کننده مورد استفاده قرار می گیرد.
منابع : سیب زمینی شیرین، جو و اسپلت (گندم شهرکردی)

منابع :

منابع : سیب زمینی شیرین، جو و اسپلت (گندم شهرکردی)

غذاهای سرشار از مالتوز