فنیل‌آلانین

فنل آلانین یک اسید آمینه ضروری است و برای ساخت اسید آمینه تیروزین استفتده می شود.

فنل آلانین یک اسید آمینه ضروری است و برای ساخت اسید آمینه تیروزین استفتده می شود.
منابع : گوشت گاو و سایر گوشتها، تخم مرغ، لوبیا، عدس و پنیر سویا

منابع :

منابع : گوشت گاو و سایر گوشتها، تخم مرغ، لوبیا، عدس و پنیر سویا

غذاهای سرشار از فنیل‌آلانین