فیتواسترول

فیتوسترول معادل گیاهی کلسترول است.شما نمی توانید از فیتواسترول استفاده کنید.اما به نظر می رسد کلسترول هستند و می توانند میزان کلسترول جذب شده از غذاها را کاهش دهند.

فیتوسترول معادل گیاهی کلسترول است.شما نمی توانید از فیتواسترول استفاده کنید.اما به نظر می رسد کلسترول هستند و می توانند میزان کلسترول جذب شده از غذاها را کاهش دهند.
منابع : لوبیای سویا، نخود فرنگی، لوبیا، عدس و شاه بلوط

منابع :

منابع : لوبیای سویا، نخود فرنگی، لوبیا، عدس و شاه بلوط

غذاهای سرشار از فیتواسترول