قند

قندها کربوهیداراتهایی هستندکه طعم شیرینی دارند.این دسته شامل قندها و قندهای موجود در طبیعت است که به غذاها اضافه می شوند.

قندها کربوهیداراتهایی هستندکه طعم شیرینی دارند.این دسته شامل قندها و قندهای موجود در طبیعت است که به غذاها اضافه می شوند.
منابع : میوه هایی مانند هلو، آناناس، توت فرنگی، خرما و عسل

منابع :

منابع : میوه هایی مانند هلو، آناناس، توت فرنگی، خرما و عسل

غذاهای سرشار از قند