ترئونین

ترئولین یک اسید آمینه ضروری است که برای ساخت پروتئین هایی استفاده می شود که باید از رژیم غذایی دریافت کنید.

ترئولین یک اسید آمینه ضروری است که برای ساخت پروتئین هایی استفاده می شود که باید از رژیم غذایی دریافت کنید.
منابع : گوشت گاو، مرغ، ماهی و گوشتهای دیگر، جلبک دریایی، شاهی، اسفناج و لوبیا

منابع :

منابع : گوشت گاو، مرغ، ماهی و گوشتهای دیگر، جلبک دریایی، شاهی، اسفناج و لوبیا

غذاهای سرشار از ترئونین