سیستین

سیستین نوعی سیستئین است که در غذاها اندازه گیری می شود.سیستئین را میتوان از آمینو اسید متیونین تهیه کرد، بنابراین در رژیم غذایی نیازی به آن نیست، مگر اینکه متیونین کافی برای تولید آن وجود داشته باشد.

سیستین نوعی سیستئین است که در غذاها اندازه گیری می شود.سیستئین را میتوان از آمینو اسید متیونین تهیه کرد، بنابراین در رژیم غذایی نیازی به آن نیست، مگر اینکه متیونین کافی برای تولید آن وجود داشته باشد.
منابع : تخم مرغ، گوشت گاو، مرغ، گوشت خوک، لوبیای سویا، عدس و ماست

منابع :

منابع : تخم مرغ، گوشت گاو، مرغ، گوشت خوک، لوبیای سویا، عدس و ماست

غذاهای سرشار از سیستین