گلوکز

گلوکز نقش اصلی را در متابولیسم کربوهیدرات دارد.سریعترین شکل انرژی را برای سلولهای شما فراهم میکند.

گلوکز نقش اصلی را در متابولیسم کربوهیدرات دارد.سریعترین شکل انرژی را برای سلولهای شما فراهم میکند.
منابع : میوه هایی مانند خربزه، زردآلو، زغال اخته و آلو

منابع :

منابع : میوه هایی مانند خربزه، زردآلو، زغال اخته و آلو

غذاهای سرشار از گلوکز